måndag 29 december 2008

Tillbakablick: publicitet

Redan den 21/11 2001 publicerades den här artikeln i Affärsvärlden:

Rörligt pris åt alla

Ge nätbolagen rätt att köpa el på spotmarknaden åt alla och inför en elprisförsäkring. Det skulle öka kundernas makt på marknaden, enligt ett förslag till elreform.
El handlar mycket om leveranssäkerhet. Mardrömmen är att få en utveckling som den i Kalifornien förra året när hela systemet höll på att kollapsa på grund av för hög belastning vilket gjorde att kunder fick kopplas bort från nätet.
På monopoltiden fanns inga problem med leveranssäkerheten. Systemet var väl tilltaget, till och med överdimensionerat. Kostnaderna för den extra stora kostymen vältrades över på kunderna.

I en avreglerad marknad ska spotmarknaden lösa leveranssäkerheten. Närmar sig en bristsituation går priset i höjden och ger kunderna en signal att minska sin efterfrågan.

Problemet är bara att kunderna inte är med i prisbildningen.

I Sverige går en stor del av elhandeln vid sidan av dagsprishandeln, spotmarknaden. Endast en liten del av kunderna, främst stora industrikunder, köper el till spotpris. Småkunder har skrämts bort från spotmarknaden och har valt fastpriskontrakt. De är därmed distanserade från marknaden. Skatterna på el har ökat avståndet ytterligare.

För att få en bättre fungerande marknad, där all el omsätts över spotmarknaden och kundernas makt stärks, bör nätbolagen ges ansvaret för inköp och leverans av spotel till alla köpare. Det föreslår Gunnar Fabricius, grundare av Svenska Kraftbörsen, en oberoende marknadsplats för handel med standardiserade elavtal.

Onödiga mellanhänder försvinner

Hans tanke är att nätbolagen ska vara ombud för kunden, som bara behöver teckna ett nätavtal. Då behövs inga elleverantörer. De är bara onödiga mellanhänder som inte tillför något, enligt Fabricius. Allt arbete med att skicka mätvärden och arrangera leverantörsbyten, som i dag ställer till med stora problem, kan rationaliseras bort.

Eftersom kunden alltid får leverans till bästa marknadspris, det rörliga spotpriset, behövs inga leverantörsbyten. Kunden slipper därmed dubbla fakturor, ett från nätbolaget och ett från elhandelsbolaget. Det blir lättare att förstå marknaden, enligt Fabricius. I och med att elen levereras till spotpris inser kunden att valet på elmarknaden inte handlar om att välja elleverantör utan om att välja hur prisrisken ska hanteras. Det sker med olika prisförsäkringar, som påminner om brandförsäkringar. En elkonsument som har små möjligheter att minska elanvändningen om spotpriset blir högt kan köpa en takprisförsäkring. En elproducent köper en golvprisförsäkring om han bedömer att han inte kan dra ned sin produktion när spotpriset blir lågt.

Bättre prisstyrning

På detta sätt kan en investering för att skapa en effektökning i elproduktion få konkurrens av en investering i effektminskning på konsumentsidan. Prisförsäkringsmarknaderna styr investeringarna och ger en mer effektiv fördelning av framtida resurser för effektreglering.

Elleverantörerna får övergå till att bara sälja prisförsäkringar. Men vilken finansiell aktör som helst ska kunna medverka på prisförsäkringsmarknaden: börser, clearinghus, banker, fondkommissionärer, fondbolag och försäkringsbolag. Försäkringen är rent finansiell och enklare att hantera än en försäkring på dagens elmarknad, som måste kombineras med fysisk leverans av el och kanske också ett byte av leverantör.

Gunnar Fabricius reformförslag är revolutionerande och förmodligen svårsmält för de personer som skapat dagens system. Förslaget borde trots detta bli föremål för en djupare analys eftersom det kan lösa många av dagens problem på elmarknaden.

Bättre anledning att spara

För det första kommer kunderna närmare marknaden och kan reagera snabbare på prisförändringar. Alla köpare, även de som köpt prisförsäkringar, får skäl att spara vid höga spotpriser. De stora bolagens makt över prisbildningen minskar därmed.

För det andra renodlas rollerna. Man skiljer tydligt på monopoldelen (näten) och konkurrensdelen (prisförsäkringarna). Nätbolagen får ett helhetsansvar för alla steg i den fysiska leveransen av el: övervakning av nätet, inköp av kraft, överföring, mätning, avräkning, fakturering. Säljare av prisförsäkringar slipper de konkurrenshinder som nya elsäljare möter på dagens elmarknad, till exempel att vara beroende av drygt 200 nätbolag för att hantera alla kundbyten eller att hitta någon som klarar balansansvaret. Många säljare har insett vilka hinder som finns med dagens system och har lagt ned sin verksamhet. Flertalet av landets kanske 150 elhandlare bedriver därför ingen aktiv jakt på nya kunder.

För det tredje så försvinner det omfattande arbete som nu krävs för att hantera informationsutbytet mellan elleverantörer och nätbolag i samband med leverantörsbyten. Nätbolaget har inget intresse av att hjälpa en ny elleverantör eftersom denne ofta är konkurrent till en elleverantör som ingår i samma koncern som nätbolaget. Denna intressekonflikt undviks med Fabricius förslag.

Relaterat: Afv, ELBLOGGEN